İNŞAAT KONFERANSI KATILIMCISI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca İnşaat Konferansı Web sitesi (www.insaatkonferansi.com ) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

İnşaat Konferansı organizatörü olarak, kişisel verilerinizi Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, aşağıda yer verilen amaçlarla işlemekteyiz:

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz. İnşaat Konferansı etkinliğine katılım kapsamındaki hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi.
Meşru menfaatlerimizin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kişisel verilerinizi işleyebiliriz. İnşaat Konferansı etkinliğine katılım sağlanması ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması.
Açık rızanıza dayalı olarak kişisel verilerinizi işleyebiliriz. İnşaat Konferansı etkinliğinin planlanması ve icrası, ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ilerideki toplantı davetlerinin tarafınıza iletilmesi.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

İnşaat Konferansı süreç kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda etkinliğin sağlandığı platform üzerinden elektronik ortamda toplanacaktır.

 1. Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca bu Aydınlatma Metninin kapsamında yer alan kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sahibi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, [email protected] adresine iletebilirsiniz. İnşaat Konferansı Yürütme Kurulu, gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 İNŞAAT KONFERANSI KATILIMCI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

 İnşaat Konferansı Katılımcı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Rıza Metni kapsamında, kişisel verilerimin aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmesini, yurt içi ve dışındaki iş ortakları, iştirakleri, tedarikçileri ile paylaşılmasını kabul ediyorum.

 • İnşaat Konferansı etkinliğinin planlanması ve icrası,
 • İnşaat Konferansı etkinliğine katılım sağlanması ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • İnşaat Konferansı etkinliklerin gerçekleştirilmesi kapsamında bilgilerimin işlenmesi,
 • İnşaat Konferansı etkinliğinin ileride verilecek davetlerinin tarafıma iletilmesi.